maranatha.jpg
Start Szkoła Sobotnia Biblia na co dzień Mądrość na co dzień
Mądrość na co dzień Drukuj Email
środa, 14 listopada 2007 12:30

Lekcja XI — 16 czerwca

     
MĄDROŚĆ NA CO DZIEŃ
    
STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps. 19,8-15; 119,98-105; Przyp. 3,13-16; 30,8-9; Mat. 13,22; 16,26; Rzym. 12,17-18; 13,1-4.

TEKST PAMIĘCIOWY: „Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (II Tym. 3,15).

MYŚL PRZEWODNIA: Pismo Święte dostarcza nam wiele mądrości przydatnej w naszym codziennym życiu.
    
    
    
     Jak już było wspominane, Biblia dotyka mnóstwa tematów o wielkim znaczeniu dla całego wszechświata, takich jak wielki bój między dobrem a złem, upadek Lucyfera, śmierć Jezusa jako ofiary za wszystkie grzechy świata; ale jest ona także księgą praktycznej mądrości. W niej dano nam wskazówki dotyczące codziennego życia. Chociaż Pismo Święte może być mało szczegółowe, to Pan przez swoje Słowo daje nam wspaniałe zasady, które — jeśli będą stosowane i naśladowane — zmienią znacząco nasz sposób życia, gdyż będą wpływały na dokonywane przez nas wybory.
     Niezwykle ważne jest, że, gdy stajemy wobec wyboru — czy to dotyczącego relacji rodzinnych, czy relacji społecznych, czy pracy lub pieniędzy, czy odpowiedzialności za innych — mamy boski przewodnik. Bóg, który wie, kiedy na ziemię spada wróbel (zob. Mat. 10,29), troszczy się o nas i oczywiście pragnie naszego dobra. A zatem możemy być pewni, że jeśli otworzymy się na Jego prowadzenie, jeżeli będziemy studiować Jego Słowo z czcią, pokorą i wiarą, On nas poprowadzi.
     W tym tygodniu bliżej przyjrzymy się mądrości, jaką Bóg dzieli się z nami poprzez swoje Słowo.
    

NIEDZIELA — 10 czerwca
Źródło mądrości     Wszyscy każdego dnia stajemy przed wyborami i decyzjami, które należy podjąć. I jak wszyscy wiemy, złe wybory są dokonywane każdego dnia. Często egoizm jest sednem takich wyborów, ponieważ jako upadli ludzie jesteśmy przede wszystkim istotami egoistycznymi. Jakże często nasze złe decyzje przynoszą ból i cierpienie nam samym i innym!
      
     Przypomnij sobie jakieś złe wybory, jakich dokonałeś, oraz ich straszne konsekwencje. Nie rób tego po to, by się tym zadręczać (jest przebaczenie i uzdrowienie w śmierci Jezusa na krzyżu!), ale jedynie po to, by zrozumieć, że złe decyzje mogą być kosztowne.
    
     Dobrą nowiną jest to, że Bóg dał nam swoje Słowo jako światło i przewodnik dla nas — grzesznych i samolubnych istot (zob. Ps. 119,105). W Biblii możemy znaleźć zasady, które mogą dać nam mądrość potrzebną do podejmowania właściwych decyzji, szczególnie w kwestiach moralnych.
      
     Przeczytaj Ps. 19,8-15; 119,98-105; Przyp. 3,13-16; Jan 17,17. Które z zasad oraz obietnic znajdujących się w podanych tekstach mogą pomóc nam w podejmowaniu właściwych decyzji?
    
 
 
 
 
     Jedną rzeczą jest czytanie o biblijnych zasadach, a całkiem czym innym jest podążanie za nimi. Psalmista stwierdził: „Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą” (Ps. 19,12). Mądrość znajdująca się w Biblii jest bezużyteczna, jeśli się jej nie zastosuje. Jest wielu takich ludzi, którzy, znając biblijne pryncypia, postępują dokładnie odwrotnie. Jako chrześcijanie musimy nie tylko wiedzieć, co Biblia mówi, ale musimy także stosować to, co ona mówi. Jedynie wtedy będziemy mogli naprawdę posiąść mądrość, do której mamy dostęp przez Boże Słowo. Człowiek mądry to nie jest ktoś, kto ma po prostu wiedzę, czy też ktoś, kto potrafi recytować cytat za cytatem. Człowiek mądry to ktoś, kto postępuje zgodnie z prawdami danymi nam w Piśmie Świętym.
      
     W obliczu jakich ważnych wyborów stoisz? Czy sięgasz do Biblii po radę, zanim podejmujesz decyzję? Zastanów się nad konsekwencjami swoich wyborów. Na jakiej obietnicy biblijnej możesz się oprzeć, poszukując właściwego rozwiązania swojego dylematu?
       PONIEDZIAŁEK — 11 czerwca
Mądrość społeczna


     Jako ludzie mamy swoje prywatne życie, które prowadzimy w swoim domu za zamkniętymi drzwiami. Jednocześnie jesteśmy istotami społecznymi, żyjącymi we wspólnocie z innymi ludźmi, którzy nie dzielą z nami naszej prywatności i intymności. Faktycznie jesteśmy nie tylko osobami prywatnymi, lecz także publicznymi — obywatelami. Także w tej sferze możemy znaleźć mądrość w Bożym Słowie, mówiącą, jak inteligentnie i dobrze żyć w naszych zróżnicowanych środowiskach.
     
     We wcześniejszych lekcjach zastanawialiśmy się, jak posłuszeństwo wobec dziesięciorga przykazań może wpłynąć na nasze relacje rodzinne. Jeszcze raz przeczytaj przykazania (zob. II Mojż. 20,1-17) i pomyśl, czy ich wypełnianie może przyczynić się do poprawienia twoich relacji w społeczeństwie.  
 
 
     Szacuje się, że przez minione stulecia ludzkość uchwaliła ponad trzydzieści dwa miliony różnych praw — wszystkie w celu uregulowania stosunków międzyludzkich. Niejednokrotnie te prawa były zmieniane po to, by można je było zaktualizować. Inaczej jest z dziesięciorgiem przykazań — zawarte w nich zasady są niezmienne i wieczne; są to zasady, które mogą prowadzić nas w życiu prywatnym oraz publicznym.
     Biblia daje nam mądrość dotyczącą także jak najlepszego życia w społeczeństwie. Pismo Święte podsuwa nam kolejne zasady, które — jeśli będziemy się ich trzymać — mogą uczynić z nas lepszych obywateli i świadków Pana w publicznej sferze życia.
    
     Jakie mądre rady odnajdujesz w Jer. 29,7; Rzym. 12,17-18; 13,1-4 oraz I Piotra 2,13-14.17, które mogą pomóc ci w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie? Jakie inne jeszcze teksty przychodzą ci na myśl? Czytając te teksty, zadaj sobie pytanie: W jaki sposób mogę możliwie najlepiej zastosować te słowa w społeczeństwie, w którym żyję?

WTOREK — 12 czerwca
Mądrość w miejscu pracy     Pismo Święte potwierdza potrzebę pracowania. Adam i Ewa, tuż po stworzeniu, zostali przez Boga umieszczeni w ogrodzie Eden, aby go uprawiali i strzegli (zob. I Mojż. 2,15). Nawet po skażeniu spowodowanym grzechem (zob. I Mojż. 3,17-19) praca została zaplanowana jako błogosławieństwo dla człowieka (zob. Kazn. 3,22). Co więcej, Biblia mówi, że jeśli ktoś nie chce pracować, niechaj też nie je (zob. II Tes. 3,10). Gdy Jezus rozpoczął publiczną działalność, miał około trzydziestu lat (zob. Łuk. 3,23), a — jak sprawozdaje Biblia — ludzie już znali Go jako cieślę (zob. Mar. 6,3).
     Wiemy, że posłuszeństwo wobec woli Bożej jest związane z posłuszeństwem wobec Jego spisanego Słowa. Gdy jesteśmy posłuszni wobec Jego Słowa, wówczas jesteśmy także posłuszni wobec Jego woli. Jednak tam, gdzie Biblia wyraża Jego wolę w sposób ogólny, Jego wola wobec nas jest szczegółowa i konkretna. Chociaż Pan przedstawia ogólne zasady mówiące o tym, jak żyć, jednak my możemy pozwolić się prowadzić tym zasadom także w sferach bardziej szczegółowych, takich jak nasza praca.
     Skoro Biblia mówi o potrzebie wykonywania pracy przez człowieka, pracy, która będzie głównym zajęciem ludzi, nic dziwnego, że daje także mądrość związaną z pracą.
      
     Jakie zasady przedstawione w poniższych tekstach mogą być zastosowane w naszej pracy?
    
Kazn. 9,10  
Mat. 25,14-30  
Gal. 6,4   
Kol. 3,23-24  
      
      Biblia przedstawia określone zachowania i cechy dobrego pracownika, a wśród nich: właściwe wykorzystywanie czasu (zob. Mat. 25,14-28), pilność (zob. Przyp. 12,24), prawość oraz szacunek dla autorytetu (zob. Ef. 6,5-6). Jednak najważniejsze jest, byśmy byli uczciwi we wszystkim, co robimy — czy to jako pracownicy, czy to jako pracodawcy (zob. Przyp. 11,1).
      
     Z czym musisz zmagać się najbardziej w swojej pracy, starając się podążać za biblijnymi zasadami? Co jest przyczyną twoich trudności? Jakie praktyczne kroki możesz podjąć, aby dokładniej stosować się do biblijnych zasad związanych z pracą?
      

ŚRODA — 13 czerwca
Biblia i bogactwo     „Nie nawiedź mnie ubóstwem ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga” (Przyp. 30,8-9). Przeczytaj jeszcze raz powyższy tekst. Jaka mądra myśl jest w nim zawarta, która mogłaby pomóc nam w rozważaniach nad kwestią pieniędzy i majątku?  

     Wiele razy czytaliśmy w Biblii o niebezpieczeństwach, jakie dla duchowej sfery życia naśladowców Chrystusa niesie ze sobą bogactwo. Bóg przewidział nadchodzące odstępstwo starożytnego Izraela i rzekł: „Będzie jadł i naje się do syta, i utyje” (V Mojż. 31,20; zob. V Mojż. 32,15). Stwierdził też, że wtedy Izraelici odwrócą się od Niego i będą służyć innym bogom. Jednocześnie Biblia mówi także o opieszałości i lenistwie, które mogą prowadzić do ubóstwa, a w konsekwencji — do grzechu i zniszczenia. Obu pułapek należy unikać.
    
     Przeczytaj Mat. 13,22; 16,26; 19,24 oraz I Tym. 6,10. Co te fragmenty mówią o potencjalnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą bogactwo?  
 
 
 
     Pieniądze potrafią robić dziwne rzeczy z ludźmi. W przeciwieństwie do jedzenia, wody czy odpoczynku, których zwykle nam wystarcza, wydaje się, że pieniędzy nigdy nie mamy dość. Bywa czasem, że im bogatszy staje się człowiek, tym bardziej jest chciwy. Jednak Pismo Święte podsuwa zasady, które mogą nam pomóc lepiej zrozumieć, jaki powinniśmy mieć stosunek do pieniędzy oraz gromadzenia majątku. Gdy marzymy o pieniądzach, ważne jest, abyśmy pamiętali, że jedynym trwałym skarbem jest „skarb w niebie” (Mar. 10,21).
    
     Jak myślisz, co oznacza w Biblii wyrażenie skarb w niebie? Jaki jest ten skarb w niebie i jak można go zdobyć? Czy skupienie się na nim może nas uchronić przed pułapką gromadzenia zbyt wielu bogactw tu na ziemi?
      

CZWARTEK — 14 czerwca
Mądre zarządzanie     W tym świecie, w formie, w jakiej on teraz istnieje, zawsze będzie miejsce dla takich czy innych szefów, przywódców.
     Niestety, często zdarza się, że po osiągnięciu wysokiego stanowiska ludzie zaczynają je wykorzystywać jako okazję do tego, by sobie dogadzać, i nie zastanawiają się nad innymi ludźmi, którym mieli przewodzić. Biblia podaje przykład bezinteresownego i zwycięskiego przywódcy, jakim był Mojżesz, a także przykład przywódcy niebezpiecznego i niemoralnego, jakim był król Herod.
      
     Przeczytaj Mat. 20,25-27. Jaka ważna zasada związana z przywództwem wynika z tego fragmentu?
    
 

 

     Przeczytaj Mat. 20,28. W jaki sposób Jezus praktykował tę zasadę przywództwa? Co z Jego przykładu możesz zastosować w swoim życiu?
    
 
 
 

     Według Roberta Greenleafa, usługujący przywódca w pierwszej kolejności usługuje. „Zaczyna się od naturalnego poczucia, że chcesz służyć, przede wszystkim służyć. Potem świadomy wybór przynosi aspiracje do przywództwa. Różnica widoczna jest w trosce, jaką okazuje usługujący — w pierwszej kolejności upewnia się, że podstawowe potrzeby innych ludzi zostały zaspokojone. Najlepszym sprawdzianem jest odpowiedź na pytania: Czy ci, którym przewodzi ten lider, rozwijają się jako osoby? Gdy on im usługuje, czy stają się zdrowsi, mądrzejsi, swobodniejsi, bardziej samodzielni, otwarci na to, by także rozpocząć taką służbę?” (The Power of Servant Leadership, San Francisco 1998, s. 4).
     Gdyby wszyscy przywódcy w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat brali przykład z przywództwa Chrystusa, historia mogłaby się potoczyć w całkiem innym kierunku! Oczywiście liderów, którzy chcą służyć, a nie kierować, jest znacznie mniej. Jednak jako chrześcijanie powinniśmy być na czele tych, którzy dają przykład, jak to może funkcjonować.
      
     Czy jesteś w tej chwili w jakimś sensie przywódcą? Jeśli tak, to na ile odzwierciedlasz zasadę przywództwa ukazaną w dzisiejszej lekcji? W jakim stopniu motywuje cię egoizm i pragnienie władzy, a w jakim pragnienie służenia i niesienia pomocy?
      

PIĄTEK — 15 czerwca
      
DO DALSZEGO STUDIUM: Rozdziały pt. How Shall We Search the Scriptures?, Dig Deeper i Practical Instruction in Labor, w: Ellen White, Testimonies to Ministers, s. 105-111.119.309-318.     
     „Biblia zawiera wszystkie potrzebne zasady, które człowiek musi przyjąć, aby sprostać wymogom życia doczesnego i wiecznego. Wszyscy mogą je zrozumieć” (Ellen White, Wychowanie, s. 87).
     „Ci, którzy studiują Pismo Święte, szukają Bożej rady, a także polegają na Chrystusie, zawsze będą zdolni do mądrego postępowania — w każdej chwili i w każdych okolicznościach. Dobre zasady będą widoczne w ich życiu” (Ellen White, Testomonies for the Church, t. V, s. 43).
     „Biblia przedstawia prawdę z prostotą oraz doskonałą zgodnością z potrzebami i pragnieniami ludzkiego serca, w sposób, który zdumiewa i oczarowuje najbardziej rozwinięte umysły, a który jednocześnie pozwala pokornym i niewykształconym odnaleźć drogę do zbawienia. Jednak te prosto przekazane prawdy odkrywają tematy tak wzniosłe, tak dalekosiężne i tak nieosiągalne dla ludzkiego pojmowania, że przyjmujemy je tylko dlatego, że dał je Bóg” (tamże, s. 700).
    
PYTANIA DO DYSKUSJI

1.  Jak wierność w oddawaniu dziesięcin i darów może pomóc nam uchronić się przed niebezpieczeństwem chciwości?
2.  Na ile poważnie podchodzimy do Słowa Bożego w poszukiwaniu mądrości w naszych życiowych decyzjach? W klasie porozmawiajcie o tym, jak możemy — w praktyczny sposób — tak postępować. Rozpatrzcie kilka przykładów, takich jak: „Czy powinienem wstąpić w związek małżeński z tą osobą? Czy podjąć tę pracę? Czy mam się przeprowadzić?”. Jak możesz znaleźć odpowiedź w Biblii na te konkretne pytania?
3.  Omówcie zagadnienie przywództwa, a także to, czy łatwo liderowi stać się samolubnym i zacząć używać swej władzy w egoistycznych celach, zamiast w celach altruistycznych. Jakie były doświadczenia w tej sferze osób z twojej klasy? Czego się nauczyłeś, co mogłoby pomóc też innym?
 


webmaster | kontakt | mapa strony | copyright © 2002-2015 by maranatha.pl