XLIII Walny Zjazd Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Pszczyna, 26.05.2011r, godz. 21:00

W kolejnej sesji zjazdu w dalszym ciągu delegaci zabierali głos zadając pytania i zgłaszając wnioski, które skrupulatnie były zapisywane przez sekretarzy zjazdu. Głowna dyskusja toczyła się wokół propozycji uchwał, służby kolporterów, ożywienia w zborach, standardów moralnych i etycznych. Po kolacji sekretarz komitetu nominacyjnego – Marzena Gierak odczytała protokół z obrad. Zaproponował delegatom do odgłosowania na stanowisko przewodniczącego diecezji południowej pastora Jarosława Dzięgielewskiego. Ponieważ kandydat nie był znany delegatom, pastor P.Lazar został poproszony o przybliżenie osoby kandydata i wyjaśnienie, jakie jego cechy zdecydowały o takiej decyzji. Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono tajne głosowanie (na kartach). Komisja skrutacyjna w składzie B.Mazur i H.Lazar po przeliczeniu ważnych głosów przekazała przewodniczącemu, że kandydat przeszedł większością głosów.

W te chwili delegaci udają się na nocny spoczynek

Pszczyna, 26.05.2011 godz. 15:00

Kolejną sesję rozpoczęliśmy refleksją biblijną i modlitwą pod przewodnictwem pastora Jacka Mattera. W ten sam sposób będziemy zaczynali pozostałe sesje.
Przewodniczący po sprawdzeniu listy delegatów, ogłosił, że na sali jest obecnych 129, a następnie ogłosił

rozpoczęcie obrad zjazdu. Delegaci wybrali 3 sekretarzy zjazdu, odpowiedzialnych za sporządzenie protokołu z obrad

Zjazdu. Przewodniczący przedstawił agendę i zapytał o dodatkowe wnioski. Głos zaczęli zabierać delegaci. Do agendy zostały wniesione następujące sprawy:

 • Ożywienie i reformacja
 • Powszechne kapłaństwo wierzących
 • Misja – cel i priorytet
 • Duszpasterstwo – nagląca potrzeba
 • Szkoła Sobotnia – sercem zboru
 • Nabożeństwo – chwile uwielbienia
 • Nieruchomości Diecezji
 • Świętość sabatu
 • Zachowanie w Domu Bożym
 • Fukcjonowani sekretariatów oddziałowych w Diecezji
 • Nowy Podział pracy pastorów
 • Młodzież i dzieci w życiu kościoła
 • Kluby zdrowia w Diecezji
 • Dziesięciny i dary
 • Kolekty na instytucje kościelne
 • Plany strategiczne na lata 2010 do 2015
 • Prawoz zborowe i jego realizaca w zborach
 • Kościoły domowe
 • Publikacje wydawnictw niekościelnych w zborach
 • Standardy moralne i etyczne w kościele

Delegaci odgłosowali wniosek, aby sprawy, które nie zdołają być omówione na zjeździe staną się automatycznie punktem
obrad Rady Diecezji.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności diecezji za lata 2007-2011. Zwrócił w nim uwagę na wiele
problemów istniejących w zborach. Było zachętą do działania i ożywienia. Podkreślił działalność pastorów jak i ich
zaplecza administracyjnego, które bywa nie doceniane.

Następnie przewodniczący przedstawił w formie graficznej działalność diecezji w liczbach. Skoncetrował się głównie
na wachaniach członkostwa. Obecnie istnieje tendencja wzrostowa.

Odgłosowano skład komitetu nominacyjnego złożonego z 10 przedstawicieli zborów: Cieszyn, Wieluń, Tarnów, Bytom,

Kraków, Rybnik, Bielsko-Biała, Żory, Rzeszów, Czechowice – Dziedzicie.Komitet rozpocznie swoją pracę po zakończonej
przerwie obiadowej.

Pszczyna, 26.05.2011. godz. 11:00

W dniu dzisiejszym w Domu Kościoła Adwentystów w Pszczynie rozpoczął się w XLIII Zjazd Diecezji Południowej. Na początku przewodniczący Tadeusz Niewolik powitał wszystkich 129 przybyłych ze lokalnych zborów delegatów, którzy są uprawnieni do głosowania. W tym członków dotychczasowej Rady Diecezji, przedstawicieli Rady Kościoła oraz członków Zarządu Kościoła Adwentystów w Polsce.

Szczególnym gościem zjazdu jest pan Dariusz Skrobol, burmistrz miasta Pszczyna. Po odśpiewaniu pieśni nr 1, wysłuchaniu słów psalmu i modlitwy do przemówienia inauguracyjnego poproszono Sekretarza Kościoła w Polsce – pastora Marka Rakowskiego.

Następnie o głos został poproszony pan Burmistrz. Podkreślił, że już od dłuższego czasu nie miał takiej okazji wyciszenia się od wielu codziennych obowiązków w modlitwie.

Pastor Paweł Lazar, przewodniczący Rady Kościoła życzył wszystkim delegatom, aby usłyszeli głos Boży.

Na zakończeni tej części przed  obrad Zjazdu przewodniczący odczytał listę pierwszych delegatów celem rozpoczęcia pracy Komitetu Organizacyjnego, którego właśnie pierwsi delegaci są członkami. Celem komitetu jest przedstawienie propozycji członków komitetu nominacyjnego i statutowego, które będą pracowały podczas zjazdu.

Agenda obrad

Czwartek 26.05.2011

8.00 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 11.15 Uroczystość otwarcia Zjazdu
–    Powitanie delegatów i gości
–    Pieśń ogólna
–    Modlitwa
–    Przemówienie inauguracyjne – Przewodniczący Kościoła w Polsce
–    Pieśń
–    Wystąpienia gości
–    Pieśń
–    Modlitwy

11.15 – 12.00 Przerwa (podczas przerwy posiedzenie Komitetu Organizacyjnego)

12.00 – 14.00 I sesja Zjazdu
–    Pieśń
–    Refleksja biblijna i modlitwy
–    Sprawdzenie listy delegatów
–    Ogłoszenie prawomocności obrad Zjazdu
–    Wybór sekretarzy Zjazdu
–    Przyjęcie porządku obrad
–    Głosowanie nad uchwałami Rady Diecezji
–    Sprawozdanie z działalności Diecezji za lata 2007-2010
–    Opinia audytorów GC
–    Przyjęcie sprawozdania
–    Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego cz.I
–    Wybór Komitetu Nominacyjnego
–    Modlitwa

14.00 – 15.30 przerwa obiadowa

15.30 – 16.45 II sesja Zjazdu
–    Pieśń
–    Refleksja biblijna i modlitwy
–    Sprawozdanie Stałego Komitetu Statutowego
–    Przyjęcie sprawozdania Stałego Komitetu Statutowego
–    Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego cz. II
–    Wybór Stałego Komitetu Statutowego
–    Sprawy Diecezji cz. I
–    Modlitwa

16.45 – 17.00 przerwa

17.00 – 18.15 III sesja Zjazdu
–    Pieśń
–    Refleksja biblijna i modlitwy
–    Sprawy Diecezji cz. II
–    Sprawozdanie Komitetu Nominacyjnego cz. I
–    Modlitwa

18.15 – 19.30  Kolacja

19.30 – 20.15 – Nabożeństwo wieczorne

Piątek 27.05.2011

9.30 – 11.15 IV sesja Zjazdu
–    Pieśń
–    Refleksja biblijna i modlitwy
–    Sprawy Diecezji cz. III
–    Sprawozdanie Komitetu Nominacyjnego cz. II
–    Sprawy Diecezji cz. IV
–    Modlitwa

11.15 – 11.30 Przerwa

11.30 – 13.30 V sesja Zjazdu
–    Pieśń
–    Refleksja biblijna i modlitwy
–    Sprawy Diecezji cz. V
–    Sprawozdanie Komitetu Nominacyjnego cz. III
–    Sprawy Diecezji cz. VI
–    Odczytanie wstępnego protokołu Zjazdu Diecezji
–    Zakończenie Zjazdu Diecezji

13.30 – 15.00 Obiad

15.00 – 18.30 Czas wolny (przygotowanie do sabatu)

18.30 – 19.30 kolacja

20.00 – 21.00 Nabożeństwo wieczorne (rozpoczęcie sabatu)