Sekretariat Ewangelizacji i Kolportażu

——————— MISJA SEKRETARIATU EWANGELIZACJI ————————

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest czynienie wszystkich ludzi uczniami Jezusa, przekazywanie im wiecznej ewangelii w kontekście trójanielskiego poselstwa z Ap 14,6-12, prowadzenie ich do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela i przyłączenia się do Kościoła Ostatków, a także szkolenie ich do służby dla Niego jako Pana i przygotowanie ich na Jego rychłe powtórne przyjście.

Realizujemy tę misję pod kierownictwem i w mocy Ducha Świętego przez:

 • Zaangażowanie w projekty społeczne.
 • Zwiększanie liczby gości uczęszczających regularnie do zboru poprzez atrakcyjne programy wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym.
 • Wspieranie wydarzeń ewangelizacyjnych i dbałość o realizowanie programów ewangelizacyjnych w każdym zborze.
 • Tworzenie nowych grup zbierających się regularnie na nabożeństwa.
 • Zwiększenie odsetka wyznawców (przez skuteczną ewangelizację) w społecznościach miejskich.
 • Wspieranie szerokiej, globalnej strategii masowej dystrybucji literatury adwentystycznej.
 • Promowanie i wdrażanie skutecznych wzorców i przykładów osobistej ewangelizacji przez kościelne periodyki i strony internetowe.
 • Organizowanie szkoleń dla promotorów zdrowia w celu afirmowania biblijnych zasad zdrowego stylu życia celem posługiwania się przesłaniem zdrowia jako narzędziem otwierającym nowe obszary i pozyskującym nowe grupy ludzi.
 • Rozwijanie planu szkolenia ewangelizacyjnego dla wolontariuszy obejmującego różne metody ewangelizacji, odpowiednie do lokalnych uwarunkowań. Motywowanie i mobilizacja wyznawców celem angażowania ich w misję Kościoła koncentrując się na adoptowaniu i stosowaniu odpowiednich metod ewangelizacji, w sposób stosowny do zmieniających się czasów, np. znajdowaniu atrakcyjnych i skutecznych metod udzielania lekcji biblijnych.
 • Koordynowanie programu „Projektów misyjnych” z akcentem na aktywne uczestnictwo wyznawców w działaniach związanych z projektami, z wykorzystaniem darów duchowych dla wspierania misji Kościoła (projekty docelowe, innowacyjne i publiczne).

 CELE

Celem sekretariatu Ewangelizacji, będącego odzwierciedleniem celów misyjnych ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jest:

 • Wskazanie na cele misji i sposób ich realizacji.
 • Analizę środowiska, w którym żyjemy, celem zaspokajania potrzeb społeczeństwa i osiągania pożądanych wyników.
 • Dostosowanie środków, zasobów i możliwości do rzeczywistych potrzeb.
 • Skupienie energii i środków na misji Kościoła w celu osiągania oczekiwanych wyników.
 • Szkolenie, wyposażanie i wzmacnianie ludzi i organizacji.
 • Rozwijanie i dostosowywanie dogodnych wzorców służb w celu wspierania zborów w realizacji ich zamierzeń.
 • Przeprowadzenie szkoleń i rad w miarę potrzeb i zapotrzebowania zgłaszanego przez zbory.

 OKRĘGOWI KOORDYNATORZY SEKRETARIATU EWANGELIZACJI

 • Senior okręgu bielsko-cieszyńskiego – pastor Jacek Matter
 • Senior okręgu katowickiego – pastor Tadeusz Niewolik
 • Senior okręgu krakowskiego – pastor Edward Parma
 • Senior okręgu opolskiego – pastor Sławomir Wcisło
 • Senior okręgu rzeszowskiego – pastor Wiesław Szkopiński

 SEKRETARIAT KOLPORTAŻU

Funkcję Dyrektora Sekretariatu Kolportażu w Diecezji Południowej pełni pastor Stanisław Rabczak, duszpasterz zborów w Nowym Sączu i Zakopanem.