Zjazd Diecezji

Kraków, 2019-02-08

 

Starsi Zborów i Pastorzy
Diecezji Południowej
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

 

Drodzy Bracia, Drogie Siostry w Chrystusie.

Niniejszym pragnę poinformować, że Rada Diecezji Południowej na podstawie artykułu 12 Statutu Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej zwołuje XLV Zwyczajny Zjazd Diecezji Południowej w dniach 23-25 maja 2019 roku w naszym Domu Modlitwy w Wiśle przy ul. Spacerowej 9. Natomiast sobotnie nabożeństwo dziękczynne odbędzie się w Skoczowie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy przy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 74.

W związku z powyższym proszę, aby Zbory powołały delegatów na Zjazd zgodnie z ustępami 2 i 3 artykułu 14 Statutu, których treść brzmi:

 1. Delegatem może zostać wyłącznie wierny ochrzczony Kościoła, który nie jest zawieszony w prawach członkowskich.
 2. Każdy ze zborów, o których mowa w art. 7 może być reprezentowany na Zjeździe Diecezji przez delegatów zwyczajnych wybranych przez zebranie danego zboru w liczbie odpowiadającej jednemu delegatowi niezależnie od wielkości zboru oraz jednemu delegatowi na każdą rozpoczętą liczbę pięćdziesięciu, zaczynając od 26 wiernych ochrzczonych należących do danego zboru, przy czym delegatów zwyczajnych reprezentujących zbór diasporalny wybiera Rada Diecezji.

W związku z potencjalnymi wątpliwościami co do interpretacji powyższego zapisu, informuję, że ustęp 3. należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Jeżeli liczebność zboru zamyka się w przedziale do 25 wyznawców, to zbór wybiera jednego delegata.
 2. Jeżeli liczebność zboru zamyka się w przedziale  od 26 do 75 wyznawców, to zbór wybiera dwóch delegatów.
 3. Jeżeli liczebność zboru zamyka się w przedziale  od 76 do 125 wyznawców, to zbór wybiera trzech delegatów.
 4. Jeżeli liczebność zboru zamyka się w przedziale  od 126 do 175 wyznawców, to zbór wybiera czterech delegatów.

Sposób wyboru delegatów przez zbory oraz obowiązki delegatów regulują przepisy Prawa Zborowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2016, (rozdz. 9, str. 147-149).

Ustępy 3, 4  i 5 art. 11 Statutu Diecezji Południowej stanowią:

 1. Informacja o czasie i miejscu obrad Zwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna być podana
  do wiadomości co najmniej sześć tygodni przed datą Zjazdu w oficjalnych publikacjach Diecezji lub w sposób wskazany przez Radę Diecezji.
 2. Zbory powinny przesłać do Diecezji listę wybranych delegatów zwyczajnych co najmniej cztery tygodnie przed datą Zjazdu, powiadamiając ich jednocześnie o udzieleniu im stosownego mandatu.
 3. Diecezja zaprasza imiennie delegatów co najmniej dwa tygodnie przed datą Zjazdu, podając im czas, miejsce i propozycję agendy obrad Zwyczajnego Zjazdu Diecezji.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę zbory Diecezji Południowej o przysłanie do biura Diecezji listy delegatów najpóźniej do 15 marca 2019 roku. O ile to możliwe, proszę tą informację dostarczyć jak najszybciej, przed wymaganym terminem. Pomoże to lepiej przygotować Zjazd pod względem organizacyjnym, m.in. w zakresie rezerwacji noclegów, dostarczenia zaproszeń i niezbędnych materiałów.

Łączę braterskie pozdrowienia.

Przewodniczący Diecezji Południowej
Wasyl Bostan