Wydarzenia

Otwarcie nowego Domu Modlitwy w Gorlicach

Dzień 29 września 2018 roku był dla zboru w Gorlicach dniem wyjątkowym. Jednocześnie miało miejsce poświęcenie nowego Domu Modlitwy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz uroczystość ordynacji kaznodziejskiej pastora Stanisława Rabczaka.
Odbywające się w tym dniu nabożeństwo podzielone było na dwie części. Poranna okraszona była częścią muzyczną, w której mieliśmy możliwość wysłuchania pieśni w wykonaniu zespołu z Czechowic–Dziedzic.

Następnie, po modlitwie i odczytaniu psalmu, lekcję szkoły sobotniej pt „Podróż Pawła do Rzymu” poprowadził Mariusz Sobkowiak, który w bardzo przejrzysty sposób przedstawił zebranym historię Pawła i szczegóły dotyczące jego podróży. W części przeznaczonej na dzielenie się doświadczeniami i refleksjami wystąpił skarbnik kościoła – Maksymilian Szklorz.

W drugiej części, poprzedzonej uwielbianiem Pana przez słuchanie pieśni wykonanych przez zespół mieliśmy okazję posłuchać skierowanych do nas przez Przewodniczącego Diecezji Vasyla Bostana oraz Maksymiliana Szklorza słów zachęty i otuchy. Następnie, głos zabrała Anna Krok przedstawiając historię gorlickiego zboru oraz ich tułaczy okres, do momentu zakupienia domu modlitwy, w którym mieliśmy przyjemność się zgromadzić. Następnie opowiedziała o przebiegu remontu w kaplicy. Na koniec drugiej części Ireneusz Krok, jako starszy zboru złożył podziękowania Zarządowi, Diecezji oraz poszczególnym osobom za ich wkład w tworzenie tego miejsca i społeczności.

Kazanie Słowa Bożego miał przyjemność do nas wygłosić pastor Ryszard Jankowski, obecny przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się uroczystość ordynacji kaznodziejskiej pastora Stanisława Rabczaka. także uświetniona pieśniami zespołu z Czechowic- Dziedzic.
Wspólnie spożyty obiad i ciasta przygotowane przez gorlicki zbór dały nam możliwość spędzenia miłego czasu w gronie przyjaciół oraz stworzyły doskonałą okazję do wspominek i rozmów z przedstawicielami okolicznych zborów i gośćmi, którzy przybyli w licznym gronie na otwarcie naszego Domu Modlitwy.
Na zakończenie każdy otrzymał książeczkę Najpiękniejsze Nauki Jezusa z dedykacją z okazji otwarcia Domu Modlitwy w Gorlicach


ŻYCIORYS PASTORA STANISŁAWA RABCZAKA

Pastor Stanisław Rabczak urodził się 12.07.1964r. w Pruchniku woj. podkarpackim. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1979 roku wyjechał na Śląsk, gdzie kontynuował dalszą naukę. Po ukończeniu technikum rozpoczął pracę w kopalni węgla kamiennego w Katowicach. Będąc na Śląsku zetknął się z poselstwem adwentowym i 25.08.1990 roku przyjąłem chrzest święty w obrządku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i zostałem przyjęty do Zboru w Przemyślu. W kolejnym roku rozpoczął pracę jako ewangelista – kolporter w Sandomierzu a następnie w Nysie, w tym czasie również uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Podkowie Leśnej, które ukończył w roku 1993. Będąc na placówce w Nysie zawarł związek małżeński w 1994r. W 1998 został ordynowany na urząd Starszego Zboru. W 2004 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Podkowie Leśnej, w roku 2010 został oddelegowany do służby na tereny małopolski, do zborów Nowy Sącz i Zakopane, gdzie pracuje do chwili obecnej.


HISTORIA ZBORU W GORLICACH
Historia zboru w Gorlicach mocno wiąże się z wcześniej istniejącym zborem w Szymbarku (okolice Gorlic), który powstał w okresie międzywojennym. Nauka adwentystyczna dotarła do Szymbarku około 1932 r. z Bielska-Białej. Poselstwo biblijne zostało tam przyjęte przez kilka rodzin, które zorganizowały się w zbór oczekujący na przyjście Pańskie. Należy przy tym wspomnieć, że tamte czasy były trudne również dla adwentystów – tym bardziej że za kilka lat wybuchła II wojna światowa i nastały kolejne trudności dla wierzących inaczej niż powszechnie.

Najgorsze dla istnienia zboru w Szymbarku nastąpiło tuż po zakończeniu wojny. Na skutek wysiedleń ludności łemkowskiej z tych terenów dotknięty został zbór. Niektórych wyznawców wysiedlono za nowo powstałą granicę na wschodzie rok 1945 i 46 XX w. a w 1947 innych wysiedlono na ziemie tzw. odzyskane na zachodzie Polski, w ramach tzw. „akcji Wisła”. Zbór został rozbity i praktycznie przestał istnieć. Pozostało wąskie grono osób, lecz dobry Bóg nie pozostawił ich na pastwę złego.

Mniej więcej w tym czasie przyjechały do Gorlic jako repatriantki trzy kobiety – matka z dwiema dorosłymi córkami z okolic Truskawca i Drohobycza – były adwentystkami. Ich korzenie to okolice Gorlic, nazwisko Serafin. Przez ich oddaną służbę dla ewangelii, przyłączyły się do nich kolejne osoby, jak również bracia ze zboru w Szymbarku, którzy pozostali i w ten sposób powstał zbór w Gorlicach.
Trudnością były problemy lokalowe, ale zawsze byli też chętni, którzy użyczali miejsca w swoich mieszkaniach na nabożeństwa, goszcząc zebranych. Nabożeństwa odbywały się: u siostry Trząski, a później u braterstwa Dąbrowskich, którzy wiele lat udostępniali miejsca i gościny w swoim domu.

W latach sześćdziesiątych XX wieku Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wydzierżawił salkę na ul. Słowackiego 5, która przez ok. 20 lat służyła jako kaplica dla gorlickiego zboru. Prowadzone były tam wykłady ewangelizacyjne i wyświetlane przeźrocza. Gdy wygasła umowa dzierżawy tejże salki, nabożeństwa odbywały się w domach braci: Dąbrowskich w Gorlicach, a także w Szymbarku u braci Spólników i Krauzów. W 1981 r. rodzina Justynów z Hańczowej (4 osoby i 2 dzieci) z Kościoła zielonoświątkowego przyjęła poselstwo adwentowe i przyłączyła się do zboru. Oni z kolei przyjmowali gościnnie zbór w swoim domu przez wiele lat.

Kilka lat później nasza siostra Anna Wąsowicz przekazała swoje mieszkanie na cele zborowe w Gorlicach na ul. Słonecznej. Zamieszkał w nim br. Sobkowiak z rodziną, pracując ewangelizacyjnie w Gorlicach i usługując zborowi, który w tym czasie zgromadzał się w Hańczowej. Po dwóch latach pracy brat Sobkowiak został przeniesiony do Opola, a na jego miejsce zamieszkał brat Kotarba, podejmując prace ewangelizacyjne, jak również posługując zborowi. Później pracowali na tym stanowisku kolejno bracia Adam Olma, Leszek Rabczak i Andrzej Bolesta, korzystając z tego mieszkania. Po zwolnieniu go, nabożeństwa przeniesiono z Hańczowej do Gorlic. Po kilku latach mieszkanie na ul. Słonecznej zostało zamienione na większe na osiedlu Korczaka (ul. Hallera). W mieszkaniu tym zamieszkała rodzina Didyków. Brat Didyk prowadził kolportaż książek i czasopism adwentystycznych. W tym mieszkaniu odbywały się też sobotnie nabożeństwa. Od 2015 r. wynajmowano salę na nabożeństwa sobotnie na os. Korczaka, z której korzystano do końca listopada 2017 r. Jesienią 2017 r. zakupiony został nowy budynek – przy ul. Broniewskiego 19. Przez kilka tygodni odbywały się w nim sobotnie nabożeństwa, do chwili rozpoczęcia prac remontowych.