Nabożeństwo w Rzeszowie z okazji 100-lecia niepodległości Polski

Dokładnie 130 lat temu, to jest w 1888 roku, w zaborze rosyjskim, na Wołyniu, powstał pierwszy ośrodek polskiego adwentyzmu. Było to pokłosiem, choć niebezpośrednim, misjonarskiej działalności w Europie naszego rodaka – duchownego adwentystycznego Michała Beliny-Czechowskiego.
Takie były początki Kościoła adwentystycznego w Polsce, który powstał w okresie jej niewoli, w czasach bardzo trudnych pod względem społeczno-politycznym, niosąc naszemu narodowi słowo nadziei i ewangelicznej prawdy. Dopiero wraz z odzyskaniem w 1918 roku przez Polskę niepodległości nastąpiło odrodzenie i scalenie polskiego adwentyzmu. Na naszych ziemiach ojczystych zorganizowano ogólnokrajowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Pierwszą siedzibą Kościoła stała się Bydgoszcz. W roku 1921 powstało wydawnictwo kościelne, a pięć lat później seminarium duchowne. Od tej pory Kościół zaczął działać na mocy przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 roku. Pierwszym duchownym adwentystycznym, uznanym na podstawie aktu naczelnika naszego państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego, został pastor Ferdynand Dzik.
Nawiązując do tamtych wydarzeń, Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce przyjął do realizacji w tym roku program misyjny „1918-2018. Z niewoli do wolności”. Motto tego programu łączy się nie tylko ideowo z jubileuszem odzyskania niepodległości naszej ziemskiej ojczyzny, ale przede wszystkim z koncepcją prawdziwej wolności duchowej, na którą program ten ma zwrócić uwagę Polaków.

Z tego powodu 29 września 2018 roku odbyło się okręgowe nabożeństwo dziękczynne w Rzeszowie z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Głównymi gośćmi i mówcami byli pastor Marek Rakowski – sekretarz Kościoła oraz pastor Andrzej Siciński – dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej przy Zarządzie Kościoła. Nabożeństwo od strony artystycznej znakomicie ubogacił zespół muzyczno-wokalny Fileo. Do udziału w nabożeństwie zaproszeni zostali także przedstawiciele władz wojewódzkich oraz miejskich, duchowni rzeszowskich Kościołów chrześcijańskich, a także lokalne media. Nabożeństwo zostało nagrane dla potrzeb Polskiego Radia. Organizatorom nabożeństwa przyświecało pragnienie wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za 130 lat działalności Kościoła adwentystycznego w Polsce oraz za odzyskaną przez Polskę wolność w 1918 roku. Wydarzenie to, jak już powiedziano, stworzyło dziejową szansę Kościołowi adwentystycznemu pełnienia jego posłanniczej misji na szerszą skalę w naszej ojczyźnie. Nabożeństwo stało się także okazją do podziękowania Bogu za dar wolności religijnej i przedstawienia prośby o duchową odnowę narodu polskiego.

W swoim wystąpieniu pastor Rakowski odniósł się do znaczenia pojęcia wolności w politycznym i duchowym wymiarze. Zwrócił uwagę na potrzebę odczytywania wolności w jej najwłaściwszym, czyli ewangelicznym sensie, w powiązaniu z usprawiedliwieniem i odnową człowieka stanowiącymi wyłączny dar Chrystusa. Mówca odniósł się także do współczesnych zagrożeń wolności – egoizmu, pogardy dla drugiego człowieka czy konsumpcjonizmu – które mogą przyczynić się do popadnięcia w duchowa niewolę. W konkluzji kaznodzieja zaapelował, by działania na rzecz odnowy moralnej jakiejkolwiek grupy społecznej zawsze zaczynać od odnowy jednostek, której jedynym sprawcą jest Bóg i Jego Słowo.
Pastor Siciński z kolei, mówiąc o jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, nawiązał do niewoli egipskiej narodu wybranego, zwracając uwagę na przyczyny utraty niepodległości przez nasz kraj. W swym płomiennym wystąpieniu nawiązał również do 130. rocznicy powstania Kościoła adwentystów na ziemiach polskich, wspominając o pozytywnym wkładzie adwentyzmu w kulturę narodową. Kaznodzieja wyjaśnił także, na czym powinien polegać nowoczesny chrześcijański patriotyzm. Powinien on przejawiać się m.in. w dbałości o zdrowie, etos pracy, trzeźwość i wolność od nałogów. Zauważył przy tym, że zachowania takie są praktykowane w Kościele adwentystów. Mówca zwrócił także uwagę na kwestię stosunku chrześcijanina do władzy świeckiej oraz na stałą potrzebę przypominania szlachetnej idei tolerancji i wolności religijnej.

Goście biorący udział w nabożeństwie wyrazili się o nim z dużym uznaniem. Serdeczne pozdrowienia dla uczestników nabożeństwa przekazała w swym liście Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki oraz Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Niecodziennym elementem nabożeństwa była zaprezentowana przez Mirosława Harasima poezja o tematyce wolnościowej polskich autorów.

Podczas uroczystości poproszeni duchowni z Kościołów rzymskokatolickiego – ks. Paweł Pietrusiak, zielonoświątkowego – prezbiter Joseph Ohimor i baptystycznego – pastor Adam Ratuszyński oraz adwentystycznego modlili się, dziękując Bogu za wolność i pokój w naszej ojczyźnie, prosząc także o jej moralną i opartą na wzorcach ewangelicznych odnowę, o mądre i sprawiedliwe rządy władz świeckich oraz o wolność społeczną, duchową i religijną dla wszystkich jej mieszkańców. Wymownie zabrzmiały słowa modlitwy jednego z duchownych, który powiedział m.in.: Nie pozwól nam, Panie, na wykorzystywanie wolności do ograniczania swobód innych ludzi lub narzucania im własnych poglądów, a raczej pomóż nam, Dobry Boże, aby duch wzajemnego szacunku zbliżał do siebie ludzi, niezależnie od ich przekonań czy wielkości ich grupy wyznaniowej. Prosimy Cię, Panie, także, aby naszej wolności nie zagrażały żadne złe siły – zarówno agresywny sekularyzm, jaki i fanatyzm religijny – czy nawet władze świeckie faworyzujące określoną religię.
Liczny udział w nabożeństwie członków Kościoła z okręgu rzeszowskiego, wspólna agapa, przekazanie upominków ewangelizacyjnych naszym gościom, duch wzajemnej życzliwości oraz podniosły nastrój, jaki towarzyszył uroczystości, stały się znakomitą sposobnością do zaprezentowania Kościoła adwentystów z dobrej strony oraz ukazania przywiązania podkarpackich adwentystów do wartości kulturowych i historycznych związanych z Polską.

M.H.